Hoàngquang’s Blog

17/10/2009

Vài nét về sự thống trị tư tưởng của “giai cấp thống trị” trong chế độ cộng sản Việt Nam!( Phần I, II, III &IV)

Filed under: TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN — hoangquang @ 10:35 sáng
Tags:

Nguyễn Hoàng Quang

“Hãy tự thức tỉnh, rời bỏ sự u mê, vị kỷ; hãy cúi xuống với nhân dân chưa cần hai chân quỳ gối để nhanh chóng trở về với dân tộc, đất nước khi còn chưa muộn để tự bảo vệ, giữ sự sống cho chính mình”….”Kẻ bất chính, phản bội tổ quốc, nhân dân trước sau gì cũng đều bị tiêu diệt. Mọi lý thuyết, mọi tư tưởng của giai cấp thống trị luôn là “màu xám”. Sức sống nhân dân, trí tuệ nhân loại, cuộc sống tự do dân chủ xã hội sẽ luôn như cây đời mãi mãi xanh tươi …. “

Tuyên ngôn đảng cộng sản đã viết” Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là những tư tưởng của giai cấp thống trị”. Để “tư tưởng của giai cấp thống trị” thống trị toàn bộ xã hội, đảng cộng sản, “bước thứ nhất trong cuộc cách mạng công nhân là giai cấp vô sản biến thành giai cấp thống trị, là giành lấy dân chủ”; là “ tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình giành dân tộc”! Để “tư tưởng của giai cấp thống trị “ thống trị xã hội, đảng CS, đảng của giai cấp độc quyền thống trị bằng mọi phương cách thực hiện sự thống trị xã hội của mình, làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin -“tư tưởng thống trị của giai cầp thống trị” thống trị trong toàn bộ đời sống xã hội ! Tư tưởng Mác –Lênin là tư tưởng của giai cấp thống trị, “tư tưởng” đó cũng chính là Nghị quyết, đường lối, “nhiệm vụ cách mạng”, chủ trương chính trị để thống trị của đảng cs ! Người Việt Nam ai đã từng sống trong x�� hội Việt Nam từ khi Đảng cộng sản nắm chính quyền đến nay chắc không ai không từng “nếm mùi” CS, không từng nếm mùi của sự “thống trị tư tưởng” của “giai cấp thống trị” ấy!

Đảng cs lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động(!) và cho rằng đó là tư tưởng của giai cấp cộng nhân -”tư tưởng tiên tiến nhất loài người”, giai cấp có “sứ mệnh lịch sử “là người đào mố chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản – mùa xuân của loài người!? Giai cấp công nhân là “lực lượng”, là cơ sở, “nền tảng chính trị” của Đảng cs; giai cấp có “hệ tư tưởng riêng”(!). Giai cấp công nhân có ” hệ tư tưởng” hay không hay chỉ là một “công cụ” để một lực lượng cai trị áp đặt tư tưởng ? Mác đã từng nói: triết học (Mác) đã “tìm thấy” ở giai cấp vô sản là “ lực lượng vật chất” của mình và giai cấp vô sản đã “tìm thấy” “vũ khí tư tưởng “ của mình ở triết học (Mác )!

Có phải giai cấp công nhân đã “tìm thấy” hay đó là một sự “áp đặt tư tưởng”vào giai cấp công nhân!? Đảng cs lại cho rằng, trong các giai cấp “cùng khổ” chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp “cách mạng nhất”, “nếu mất chỉ mất xiềng xích nô lệ, nếu được được cả thế giới”( TNĐCS) nên nó mới là “giai cấp lãnh đạo cách mạng”. Nhưng để lãnh đạo cách mạng, thực hiện “vai trò sứ mệnh lịch sử” của mình là người “đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản” và “xây dựng chủ nghĩa cs trên toàn thế giới”, giai cấp công nhân phải được “đảng tiền phong”- ”người con ưu tú” của mình “giáo dục, rèn luyện” thì mới có “giác ngộ giai cấp”, mới biến thành “lực lượng vật chất” thực hiện “sứ mệnh lịch sử”… !!

Từ bản chất, đảng cs đã là kẻ độc tài, gian dối, đối lập với nhân bản, văn hóa, văn minh, dân chủ, tiến bộ của nhân loại nhưng luôn tự khoe khoang mình là “khoa học”, có “tư tưởng tiên tiến nhất loài người” nên mới đem tư tưởng của mình-chủ nghĩa Mác- Lênin để thống trị toàn xã hội. Đảng cộng sản Nga của Lênin và đảng cs các nước Đông Âu cũng đã thực hiện sự thống trị ấy nhưng cuối cùng đã hàng loạt sụp đổ. Đảng csvn cũng đang bước theo con đường ấy; đã và đang làm đau khổ cho nhân dân, xã hội, lịch sử đất nước, dân tộc VN ta mấy mươi năm qua và nay đang trước nguy cơ mất nước…Trong quá trình đảng cs thống trị xã hội VN, “tư tưởng thống trị” của “giai cấp thống trị” đã thống trị đời sống xã hội VN ta như thế nào? Sau đây, chúng tôi xin phác thảo một vài nét.

PHẦN I: “Giai cấp thống trị ” xây dựng lực lượng hạ tầng, thiết chế tổ chức, bộ máy làm cơ sở cho “tư tưởng thống trị ” thống trị toàn xã hội.

I .Sự “thống trị tư tưởng” của “giai cấp thống trị ”, trước tiên là bằng lực lượng, số lượng, chất lượng, thành phần giai cấp.

1. Đảng cs lấy số lượng dân đa số trong xã hội để “thống trị bằng lực lượng”! Việt Nam là một xã hội nông nghiệp, giai cấp công nhân chỉ chiếm số lượng nhỏ và mới thoát ly nông nghiệp; nông dân là lực lượng chiếm đa số trong xã hội đang bị “3 tầng áp bức, bóc lột”. Giai cấp công nhân “liên minh” với nông dân nhưng trên “lập trường của giai cấp công nhân” sẽ tạo nên lực lượng chiếm đa số tuyệt đối trong xã hội để “giải phóng” mình; giành quyền thống trị nhà nước. Bởi vậy, đảng cs lấy ”công – nông liên minh“ dưới sự lãnh đạo của đảng của giai cấp công nhân (GCCN) làm lực lượng nền tảng chính trị cho sự thống trị. Trí thức, từ ban đầu đã là đối tượng đầu tiên cần phải ” đào tận gốc, trốc tận rễ “ cùng với “ phú địa hào” . Quan điểm tư tưởng ấy xuyên suốt trong quá trình vận động, đấu tranh của đcs khi chưa nắm chính quyền và khi đã nắm chính quyền. Liên minh “công-nông” gắn thêm “trí” chỉ là sách lược cũa đảng cs trong từng giai đoạn. Trong thời kỳ “đổi mới” để tồn tại, văn nghệ sỹ, trí thức đã được “cởi trói”! Trước đó, như vậy, trí thức, văn nghệ sỹ đã bị “ trói” ! “Trói” chứ chưa bị “diệt”, nhưng “trói” cũng là “diệt” vì đã “trói” cái tư tưởng, cái đầu độc lập tư duy, tự do, dân chủ, sáng tạo ..của trí thức rồi thì cái đầu “trí thức” cũng đã bị “liệt”. “Trói” cũng là để “cải tạo” trí thức thành những người phục vụ cho đảng cs, đồng thời đào tạo một đội ngũ mới từ công-nông để trở thành “trí thức mới’- “xã hội chủ nghĩa”! . “Trí thức thầm nhuần dân chủ là một lực lượng đáng ngại đối với chế độ cộng sản” (1) nhưng không có trí thức thì làm sao có đổi mới, có d��n chủ, phát triển! Dân chủ, tự do, sáng tạo …là thuộc tính của trí thức.Những loại gọi là “trí thức”, “trí thức xã hội chủ nghĩa” xu nịnh, luồn cúi, “bồi bút, để chính quyền sai bảo” (1); đứng với kẻ độc tài, độc quyền thống trị tư tưởng của giai cấp thống trị thì họ có phải là “trí thức”? Loại “trí thức” ấy là một công cụ của giai cấp thống trị, ăn theo quyền lực, hưởng sái tư tưởng, làm kẻ xung kích cho giai cấp thống trị thống trị tư tưởng toàn xã hội!

2. Đảng cs còn phân loại về chất lượng ( tư tưởng) theo vị trí thành phần giai cấp trong quan hệ với đảng cai trị bằng những địa vị chính trị, lợi ích kinh tế; sự trung thành với đảng cs, làm cơ sở cho sự xếp hạng loại “công dân” trong xã hội…! Chất lượng tư tưởng, đảng cs, lấy tiêu chuẩn đảng viên đảng cộng sản, sự “phấn đấu” để trở thành “ đảng viên CS” – làm thước đo. (một thời cũng là tiêu chuẩn số một của các cô gái…chọn “hôn phu” đó chứ!). Thành phần giai cấp công nhân, nông dân…là “giai cấp cơ bản”. Đó cũng là “tiêu chuẩn” và tiêu chuẩn ấy sẽ được xét giảm “thời gian phấn đấu” vào đảng cs….Sự “phấn đấu” thể hiện sự “tự giác” rèn luyện qua c��i gọi là “ hoạt động thực tiễn” để đo mức độ “trung thành” với đảng cs như thế nào! Còn các thành phần khác – tư sản, địa chủ, ngụy quân, ngụy quyền…( ”cá biệt” có những cá nhân thuộc những đốI tượng ấy nhưng có thành phần là gia đình cách mạng, con ông cháu cha…thì cũng vẫn cho “phấn đấu”… ) thì chẵng khác nào cái đối tượng cần “đào tận gốc, trốc tận rễ”.!…Sự “phấn đấu vào đảng” để trở thành người đảng viên của đảng cai trị nhằm tăng “số lượng và chất lượng” đội ngũ của giai cấp thống trị; đứng cùng “lập trường tư tưởng giai cấp” của giai cấp “thống trị tư tưởng”! ….

3.Về mặt xã hội, “thành phần giai cấp” cũng là tiêu chuẩn cơ bản để “xếp loại công dân”! Sự “chuyên chính” của đảng cs với các phương cách “quản lý tư tưởng” của nó, bằng những chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng … cũng là những hình thức “đấu tranh giai cấp“ trong nội bộ nhân dân để tạo sự “thống nhất” trong sự “thống trị tư tưởng” với các giai cấp khác. Những lời nói cửa miệng trong nhân dân tự xếp hạng mình là “phó thường dân”; “công dân loại 2, loại 3, …” nghe như là những lời nói vui, nhưng nó đã phản ánh một thực tế khách quan của xã hội. Con người là con người giai cấp nên tạo ra trong xã hội một thứ “ xã hội không có con người”! (Trần Đức Thảo) Hiện nay, mức độ của nó có nhạt đi so với trước đây nhưng không phải là hết vì công dân có “quyền dân chủ” nhưng không “được làm chủ” và chưa có quyền bình đẳng trước pháp luật !

Lợi ích chính trị gắn liền với lợi ích kinh tế cùng với các lợi ích khác, nhưng “chính trị” là thống soái. Nó là “quyền” và cũng là “lợi ích” cùng với cơ chế của nền kinh tế “thị trường định hướng XHCN” cấu kết với “tiền” quyện lấy nhau để lũng đoạn tất cả mọi quyền bính, lũng đoạn xã hội.” Nén bạc đâm toạc tờ giấy”! Những “lợi ích” ấy cũng là những “động lực” cho sự “cải tạo tư tưởng”, “trung thành” với chế độ, với sự “thống trị tư tưởng ” đảng trị trong thời kỳ “đổi mới”….

II . Sự ““thống trị tư tưởng” của “giai cấp thống trị” còn bằng tổ chức, biện pháp tổ chức, công tác tổ chức cán bộ. Nắm con người, quản lý con người, sử dụng, chi phối con người bằng những biện pháp tổ chức để cùng “thống trị” theo “tư tưởng thống trị” của giai cấp thống trị.
1.“Phấn đấu vào Đảng” và vào các tổ chức “đoàn thể quần chúng” của đảng ( đoàn, hội, đội …) là biện pháp đầu tiên đảng cs tập hợp , tổ chức theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, giai cấp, tôn giáo…thành “quần chúng” theo tư tưởng của đảng. Đảng nắm công tác cán bộ, quản lý cán bộ nên bố trí cán bộ vào các chức vụ trong bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thể, các tổ chức kinh tế nhà nước đều theo tiêu chuẩn đảng viên… Trước đây, đảng, cấp ủy “giới thiêu”; nay, đảng, cấp ủy quyết ��ịnh, cử, phân công luôn như là một quyết định hành chánh nhà nước, sau đó các tổ chức thuộc nhà nước hoặc đoàn thể phải “hợp thức hóa” bằng những hình thức phù hợp ( dân chủ hình thức)…Cả trong quốc hội, đại biểu quốc hội, hội động nhân dân các cấp cũng vậy Các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy đoàn thể dù điều lệ của các đoàn thể không quy định nhưng “tiêu chuẩn” phải là đảng viên như là một nguyên tắc…Trong các tổ chức văn học nghệ thuật cũng có sự phân loại theo “cấp hàm”! Văn nghệ chỉ huy-lãnh đạo, bị lãnh đạo;Trung ương, địa phương”… như nhà văn TW, nhà văn địa phương; nhạc sỹ TW, nhac sỹ địa phương …như là sự phân biệt phẩm cấp chính trị tư tưởng chứ chưa hẳn là tài năng. Tiêu chuẩn lãnh đạo các chức vụ thì nhất thiết phải là đảng viên CS (chức sắc tư tưởng như một chức sắc tôn giáo) và nay thêm tiêu chuẩn bằng cấp chính trị (cử nhân, cao cấp chính trị- để nắm, quản cái đầu cho có tư tưởng chính trị thống nhất với đảng trị); rồi ”chuẩn hóa bằng cấp”, “chuẩn hóa chức danh cán bộ công chức”. Quy định là quy định vậy. Bằng cấp chính trị vẫn quan trọng hơn, bằng cấp chuyên môn có chỉ là “nhãn mác”( cử nhân, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ…), “học một đàng làm một nẻo” miễn có bằng …. là được….nên vì sao ta thấy bằng cấp các lãnh đạo đảng, nhà nước ta ….”loạn” lên như thế còn làm việc thì cứ “sai rồi sửa”, “sửa rồi lại sai”. Mới đây, tại Thủ đô Hà Nội lại có “sáng kiến vĩ đại” – phấn đấu “100% cán bộ Thành ủy “quản” là tiến sĩ”(3); có bằng tiến sỹ mới có “đột phá tư duy”. Những “tiến sỹ” có “đột phá tư duy” kiểu ấy hẳn là những loại tiến sỹ chính trị Mác Lênin, xây dựng đảng cs đặc sản Việt Nam, có một không hai trên thế giới; còn về “trách nhiệm” thì khỏi nói, vì làm gì có trách nhiệm với dân đâu mà cần có “trách nhiệm”…

2.Từ trung ương đến cơ sở, mỗi cơ quan từng cấp (ngoài cấp trên, cấp dưới theo hệ thống lãnh đạo) là một cơ sở; mỗi cơ sở đều có hệ thống “chuyên chính” hoàn chỉnh. Trong mỗi cơ sở có đầy đủ thiết chế – “ đảng”( chi bộ, cấp ủy); “nhà nước”( là “cơ quan chuyên môn”); “nhân dân” ( là cán bộ, công nhân viên chức; đoàn viên, hội viên các đoàn thể)… trong từng “cơ sở” và sự lãnh đạo của các “cấp ủy đảng” là đương nhiên!….Mỗi cơ sở với một hệ thống chuyên chính, nay có thêm “quy chế thực hiện dân chủ cơ sở” có tính pháp lý nhà nước chỉ càng tăng thêm sự quản lý, “thống trị tư tưởng” một cách toàn diện hơn thôi chứ không phải là có dân chủ…. (4)

Sau đại hội VI, đại hội “đổi mới” của ĐCSVN, có một thời gian ngắn, các chức vụ lãnh đạo trong nhiều tổ chức cơ quan “không nhất thiết phải là đảng viên” nên có một số cơ quan, đoàn thể người lãnh đạo chủ chốt không phải là đảng viên cs. Ngoài xã hội, sự “phấn đấu vào đảng cs” có nhiều giảm sút, nhiều đảng viên, cấp ủy viên lại trả thẻ đảng, thôi cấp ủy, xin ra khỏi đảng….như là một …phong trào(!). Sợ nguy cơ “mất đảng”, mất vai trò thống trị của đảng nên sau đó đảng cs phải có chủ trương, ngoài việc cho 2 đảng Dân chủ, Xã hội… “thôi việc”, đảng cs quy định bắt buộc cương vị ở các chức vụ lãnh đạo phải là đảng viên! Trong các cơ quan, đoàn thể nhiều người lại nhanh chóng “giác ngộ”, lại “phấn đấu vào đảng”! Với sự phát triển nền kinh tế thị trường “định hướng XHCN”, Đảng cộng sản trở thành đảng vì quyền và lợi độc tôn; sự phấn đầu vào đảng động cơ là vì chức, vì quyền nên tham nhũng như là một “quốc sách” ( chứ đâu phải là “quốc nan”). Đó như là hệ quả tất yếu của nó!

“Phê bình và tự phê bình” là “quy luật đấu tranh nội bộ” để “tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong đảng” ( Di chúc HCM). Nguyên tắc ấy là để “gọt giũa” cái đầu của các đảng viên cho có sự “thống nhất tư tưởng cao” để dể “tập trung dân chủ”, thống nhất tư tưởng và hành động. Hiện nay, với nguy cơ “tự diễn biến”, đảng cs có “cầu cứu” vào Di chúc của “Bác Hồ”, vào sự “học tập theo tấm gương đạo đức HCM ..” lại càng tăng thêm “tự diễn biến” thôi. Còn “quần chúng” thì gọi chi bộ là tổ chức “đấu tố nội bộ”, nói xấu sau lưng “quần chúng” một cách công khai và bí mật. ( “công khai” nói xấu trong chi bộ nhưng “bí mật” không được phép cho “quần chúng” biết).

3.Vị trí của các tổ chức trong hệ thống chính trị, chính trị -xã hội đều theo mối quan hệ với vị trí độc tôn cai trị của đảng cs và được thực hiện bằng đường lối chính trị gọi là Dân vận. Thông qua Ban Dân vận (TW) đảng cs cụ thể hóa thành những “đường lối” riêng như đường lối Công vận (vận động công nhân; Thanh vận ( vận động thanh niên); nông vận, phụ vận….; hoặc những Chính sách như chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc; đường lối, nghị quyềt về trí thức, về kiều bào VN ở nước ngoài….Từ đường lối đó mà hình thánh nên những tổ chức như Công đoàn; Đoàn TNCS; Hội nông dân; Hội phụ nữ….Bởi vậy, tất cả những đoàn, hội ấy đều là tổ chức của đảng CS, “quần chúng” của đảng để “vận động, tổ chức”, làm “cầu nối liền”( những khâu dây chuyền, mắc xích nối đảng cs với quần chúng); giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tư tưởng; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng cs cho đoàn viên, hội viên trong và ngoài tổ chức cùng đối tượng. …

Đường lối “Dân vận” ấy nó “phù hợp” với từng “giai đoạn”, “nhiệm vụ cách mạng” của đảng cs trong từng thời kỳ nên nó cũng là tổ chức hay “biến màu” theo Mặt trận (5) để tập hợp, quản lý, và “giáo dục cộng sản”. Các tổ chức ấy được gọi là tổ chức ” đoàn thể nhân dân” nhưng thực chất là “của đảng”, là “quần chúng” của đảng … Những tổ chức “nhân dân” ấy cái gốc của nó “mọc” ở “triều đình -đảng cs”; thân, cành, lá…của nó bủa xuống, mọc ra ở từng cơ sở để “tập hợp” nhân dân vào “tổ chức”– rườm rà, xum xuê hay rải rác, lác đá; có lá xanh, lá vàng hay trụi lá…. Đó là những cây mọc ngược, không phải mọc lên từ nhân dân, từ đất mà mọc ở trên trời – triều đình cs. Chất sống của nó tùy thuộc vào quyền lực của đảng cs cùng với sự “ban phát” quyền lợi của nó như thế nào. Các quyền lợi, cơ bản là chính trị và từ đó có những quyền lợi khác; và cũng tùy theo vị trí của nó trong quan hệ với đảng cs Bởi vậy, có đoàn thành niên cs là “đội hậu bị”, bổ sung “đội ngũ”, lực lượng chính cho Đảng CS; làm “cách tay đắc lực” ( “cánh tay phải”), lực lượng “xung kích”; Công đoàn, tổ chức quần chúng rộng rãi của giai cấp công nhân làm đội ngũ tiên phong, đi đầu (- đi đầu không biết đi đâu…!);….Mặt trận là tổ chức đoàn kết, tập họp mọi lực lượng, mọi tổ chức chính trị, đảng phái, dân tộc, tôn giáo… trong xã hội, với khẩu hiệu” đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”…nhưng thực sự là đầy phân biệt, phân hóa nhân dân qua từng chính sách như dân tộc, tôn giáo. . Đảng cs ra vẻ là bình đẳng với các đoàn thể trong Mặt trận, cũng đóng vai trò lá thành viên nhưng lại là “ hạt nhân lãnh đạo”…(!). Từ cái gốc đảng “thống trị tư tưởng” trong toàn bộ xã hội, cái gốc rễ dân vận ” chuyển dịch“ theo vị trí của đảng cs khi chưa nắm chính quyền và khi nắm chính quyền. Nay đã nắm chính quyền, nắm quyền thống trị độc tôn, “một mình một chợ” nhưng lại làm ra vẻ rất quan tâm cái “gốc” nhân dân nên mới “lấy dân làm gốc”; “vận động nhân dân”! Trong xã hội dân chủ, “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” nhưng sao đảng lại còn “lấy dân làm gốc”, còn phải “dân vận”? Quyền dân chủ -“làm chủ” của công dân ở đâu? Thậm chí lại có chủ trương, chính quyền cũng phải “dân vận”(! ). “Nhà nước pháp quyền” cũng phải “dân vận” với nhân dân!? ( Thật là cái “dân chủ triệu lần hơn”…!!.)

4.Tất cả cán bộ, kể cả cán bộ đảng, đoàn thể các tổ chức chính trị- xã hội chuyên trách đều là cán bộ công chức nhà nước ; hưởng mọi chính sách, chế độ như cán bộ công chức nhà nước theo Luật CBCC. “Đội ngũ” ấy là cán bộ công chức nhà nước làm cộng tác đảng, đoàn thể, ăn lương của nhà nước ( tiền thuế của nhân dân do “ngân sách cấp” nhưng có bao giờ công khai, minh bạch đâu!). Bởi vậy nhân dân gọi đó là những tổ chức “ ăn cắp tiền” ( thuế ) của nhân dân ), rồi lại “phối hợp” với nhà nước, các ban ngành nhà nước để thực hiện “nhiệm vụ chính trị” của đảng cs. Đó là những tổ chức trong “hệ thống chuyên chính” để “thống trị tư tưởng” của giai cấp thống trị bằng tổ chức ; ăn lương của nhà nước (cắp tiền thuế của nhân dân) để “lãnh đạo”, “quản lý”, “chuyên chính” nhân dân; không phải là của nhân dân. Và như vậy, trong xã hội không phải chỉ có một nhà nước mà 3 nhà nước, trong đó có tổ chức “siêu nhà nước” là đảng cs. Nhân dân phải chịu “một cổ 3, 4 …tròng”. Nội dung, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức ấy cũng là “giáo dục chính trị – tư tưởng. “Giáo dục” được quy định như là một chức năng của các đoàn thể, và “công tác tư tưởng” là nhiệm vụ hàng đầu. Lương cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền nhà nước, “đầy tớ của nhân dân” quá thấp vì phải san sẻ cho đội ngũ cán bộ công chức đoàn thể ăn theo, kể cả CBCC của đảng cs lãnh đạo. Nếu dẹp bỏ những tổ chức ăn hại đó lương cán bộ công chức sẽ được cải thiện hơn, có trách nhiệm hơn, sẽ tham nhũng ít hơn(!!)…Những tổ chức “ăn hại” đó, đảng thì không do dân bầu; đoàn thể thì do “đảng cử”, chẵng có trách nhiệm gì với dân nhưng lại đứng trên cả luật pháp, lãnh đạo, quản lý, “tham gia quản lý”, thống trị toàn xã hội….

Ngoài xã hội, trong mọi cơ cấu tổ chức như Phường, Xã, Thôn, Khu phố… đều có cơ sở đảng bộ, chi bộ, đều có cấp ủy lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội và các tổ chức đoàn thể…trên địa bàn. Xã hội nếu có một tổ chức nào “mới ra lò” thì gắn liền với nó đều có tổ chức “cơ sở đảng” để lãnh đạo cho khỏi “chệch hướng”. Bởi vậy, có người đã có phát kiến, nếu đội ngũ ” chị em ta”(!) mà được phép tổ chức thành “nghiệp đoàn” và khi tổ chức rồi chắc chắn phải có chi bộ, cấp ủy đảng để lãnh đạo. Vậy tiêu chuẩn để “chị em ta” phấn đấu để trở thành “đảng viên CS” là gì… ?!….
http://www.doi-thoai.com/baimoi1009_088.html
(Xem tiếp phần 2 :

PHẦN II. Giai cấp thống trị xây dựng cơ cấu tổ chức, thiết chế bộ máy thượng tầng làm lực tác động bằng quyền lực chính trị của đảng cộng sản xuyên suốt thống trị trong toạn bộ tư tưởng xã hội.)

I. Sự “thống trị tư tưởng” của “giai cấp thống trị ” còn bằng cả một nền giáo dục cộng sản trong hệ thống giáo dục của toàn xã hội; tiến hành bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cả hệ thống chính trị và bằng các cơ quan văn hóa văn nghệ , thông tin, truyền thông “nhất nguyên ”, “ lề phải”.
1,Giáo dục cộng sản là nội dung, nhiệm vụ, “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” nền giáo dục toàn xã hội. Mỗi cơ sở tổ chức, cơ quan, trường học, đoàn thể …là một cấp cơ sở với hệ thống chuyên chính hoàn chỉnh. Tư tưởng chủ nghĩa Mác -Lê nin “là sợi chỉ đỏ xuyên suốt ” trong toàn bộ các nội dung chương trình giáo dục, đậm nét là ở các bộ môn khoa học xã hội.Tất cả đều “phán xét” trên quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin và quan điểm, đường lối của đảng cs. “Chương trình giáo dục lịch sử như là một công cụ để làm công tác tư tưởng, giáo dục tư tưởng” chứ không phải là “khoa học lịch sử” (6), lại nặng về lịch sử đảng, nhẹ lịch sử dân tộc; các bộ môn về văn học nghệ thuật cũng vậy. Vẫn lấy “chính trị tư tưởng” làm thống soái. Các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí.. cũng phải “xuyên suốt sợi chỉ đỏ” và phải đảm bảo các yêu cầu “tính đảng”, “tính tư tưởng” cùng với phương pháp tô hồng gọi là “hiện thực xã hội chủ nghĩa”. Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin được dạy trong các trường đại học, cao đẳng…với trình độ “trung cấp chính trị”; trong các trường phổ thông dạy “giáo dục chính trị” thay “giáo dục công dân” ( nay thì gọi là “giáo dục công dân” cho có gọi là xã hội công dân, dân chủ nhưng nội dung cơ bản vẫn là giáo dục chính trị…). “Học đi đôi với hành”; “nhà trường gắn liền vớI xã hội” nhưng “hành” và “ gắn liền” ấy thông qua những hoạt động gọi là “hành động cách mạng” bởi các đoàn thể -đoàn, hội, đội…trong nhà trường do “đội hậu bị” của đảng tổ chức…!Toàn xã hội, nơi đâu cũng rầm rộ” hành động cách mạng”. “Cách mạng” nhưng chẵng có “thay đổi” để “tiến bộ”; không “đi tới” mà lại “đi lui”; chỉ thỏa mãn “tiến bộ” so với ta ( nhờ “đổi mới hay là chết”); thụt lùi so với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục là “quốc sách” nhưng lại trở thành “xách guốc”, cả xã hội “báo động”, lên tiếng phê phán nhưng cứ “cải tới, cải lui”. Một nền giáo dục muốn thế hệ tương lai “sánh vai cùng với các cường quốc năm châu” nhưng lại là công cụ phục vụ cho “sự nghiệp” thống trị tư tưởng của “giai cấp thống trị”, không dân chủ, phi nhân bản, phản khoa học, phi dân tộc, diệt óc tư duy sáng tạo, tự do tư tưởng thì làm sao có thể làm cho “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” được!…

Sản phẩm của nền giáo dục của giai cấp thống trị tư tưởng đã sản sinh ra những con người “nước mất không khóc chỉ khóc Mai cồ phương xa”(!)…nhưng cũng tạo ra ngày càng nhiều những con người thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ cùng đấu tranh cho nền dân chủ xã hội để xóa bỏ đi sự thống trị ấy…..

2.” Sự thống trị tư tưởng của giai cấp thống trị còn bằng một hệ thống cơ quan tư tưởng của đảng, đoàn thể; quân đội, công an, cơ quan văn hóa thông tin, tuyên truyền giáo dục hùng hậu của nhà nước cùng với gần 700 tờ báo nhưng một Tổng biên tập. Cơ quan lãnh đạo, quản lý làm “trùm” là Ban Tuyên giáo TW, các Ban Tuyên giáo của đảng CS ở các cấp; là các Bộ, Sở, Phòng…thông tin -truyền thông(4t); văn hóa- thể thao – du lịch; các cơ quan truyền thông báo chí …nhà nước. Là các Ban Tuyên huấn, Tuyên giáo, văn hóa- tư tưởng của các đoàn thể; là đội ngũ các “chiến sỹ” trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, báo chí…tập hợp trong các Hội Nhà Báo, Hội hội văn học nghệ thuật…TW, địa phương cùng với một hệ thống cơ quan truyền thông báo chí- báo nói, báo viết, báo hình trung ương, địa phương đến tận Huyện, cơ sở. Cái thời “loa trị” vẫn còn nhiều ở nông thôn. Tuyên truyền là nhiệm vụ chính. Một hệ thống “tư tưởng-văn hóa” dày đặc, bao trùm toàn xã hội, tác động mọi mặt đến con người một cách ghê gớm nhằm mục đích để “thống trị tư tưởng”, gọi là “ nhồi sọ” cũng không sai. Công tác tuyên truyền giáo dục “ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng HCM”, đường lối, chủ trương, nghị quyết của đảng cs trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, xã hộI cứ lặp đi lập lại trong một hệ thống nhất nguyên, một chiều. Cán bộ công chức nhà nước được nghỉ làm việc; nhân dân cũng phải bỏ thời gian lao động, nghỉ ngơi của mình…để đi học nghị quyết. Đi thì đi nhưng có “học”, có “nhồi” được hay không hay đến để đọc báo, nói chuyện tào lao với nhau còn cái “lưỡi gỗ” phát qua loa như thế nào thì mặc nó …lại là việc khác. “Quản lý tư tưởng, cải tạo, giáo dục tư tưởng”…nhưng thực chất tất cả chỉ là tuyên truyền chính trị cùng với các phương tiện thông tin báo chí như là những phương tiện đắc lực,” sắc bén”, để thực hiện sự “thống trị” về tư tưởng, cải tạo tư tưởng quần chúng nhân dân giống như là những công c�� che mắt con ngựa nhân dân, rồi vút roi cho nó phi nước đại…chạy thục mạng để đến thiên đàng nhưng chẵng biết thiên đàng ở đâu…

“Trong các quyền con người, quyền biểu tỏ ý kiến là nỗi kinh hoàng của các hôn quân bạo chúa, là thứ quyền mà chúng phải ra tay triệt hạ đầu tiên.”( Frederick Douglass).Là công cụ “cổ động chính trị” đấu tranh giai cấp của giai cấp thống trị để ”thống trị tư tưởng” toàn xã hội. Báo chí là công cụ độc quyền của đảng. Không cho phép có báo chí tư nhân. Triệt để chống tất cả những tư tưởng, “biểu tỏ ý kiến “ khác tư tưởng chính trị của đảng thống trị bất cứ từ đâu tới. Báo chí phải đi theo “lề bên phải”; cả xã hội cũng phải đi, chạy “nép” theo “lề phải”. Các phương tiện truyền thông, báo chí của đảng, nhà nước thống soái tư tưởng toàn xã hội! Từ khi ông lãnh đạo Bộ 4T tuyên bố báo chí phải đi theo “lề bên phải”, như vậy, phải chăng sự thống trị thống soái ấy đã co cụm lại, đã tự xây dựng phòng tuyến “lề bên phải” trước sức tấn công bằng tiếng nói dân chủ của nhân dân; và đã thừa nhận có “báo chí đi trên lề bên trái”!? Báo chí ”lề bên trái” đã xuất hiện như là lực “phản biện, “đối trọng” của “lề bên phải”!?. Thông tin của “lề bên phải” có công suốt cực đại, có “một tổng biên tập” thống nhất chỉ huy hơn 700 cơ quan truyền thông báo chí, “nhất hô bá ứng” thông tin tư tưởng chính trị của đảng cs để chi phốI, trấn áp tư tưởng toàn xã hội . Ngăn chặn thông tin “lề bên trái” vì bưng bít sự thật, sợ lộ ra sự giả dối, xảo biện, lừa dối nhân dân. Nhân dân tìm đến thông tin “lề bên trái” ngày càng nhiều vì không tin thông tin “lề bên phải” và muốn biết sự thật và biết thêm nhiều thông tin bị xuyên tác, bóp méo, che dấu…. Muốn dân tin nhưng dân ngày càng không tin. Muốn thống trị tư tưởng bằng “tư tưởng tiên tiến nhất loài người” nhưng ngày càng phơi bày tư tưởng lỗi thời, phi dân tộc, dân chủ; dân quyền; phản tiến bộ, khoa học; chỉ là tư tưởng chính trị độc tài rồi tự nó lại lòi ra cái tư tưởng “Lê Chiêu Thống”…Những “chiến sỹ” trên mặt trận báo chí “lề phải” ngày càng dấn bước theo con đường công chính của “lề trái” dù bị trừng phát nặng nề: Năm 2008 đã có ”6 cơ quan báo chí bị cảnh cáo, 252 trường hợp bị khiển trách, 15 nhà báo bị thu thẻ hành nghề, trong đó có 2 Tổng Biên tập, 4 phó Tổng Biên tập, 6 nhà báo bị khởi tố, 2 nhà báo vào tù.” (7) Sự ”thống trị tư tưởng”, độc quyền thông tin của giai cấp thống trị nay đã không còn độc quyền. Mác đã không chịu tiên đoán là sẽ có thời đại internet, toàn cầu hóa, thế giới phẳng để các đảng cs, nhà nước CCVS có đối sách bưng bít và thống trị cao hơn, đỡ phải vất vả cắp tiền của nhân dân để thuê “an ninh m���ng” nghiên cứu ngăn chặn. ”Lề đường” cũng là “an ninh quốc gia” nên những ai viết, nói theo “lề đường bên trái” là “xâm phạm an ninh quốc gia”…!. Có không ít cán bộ đảng viên suốt đời trung thành với đảng cs nay cũng phải lên tiếng theo “lề trái” -Cần phải “từ bỏ ý thức hệ cộng sản”; “ từ bỏ chủ nghĩa xã hội”;” đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên ;“Đổi mới Đảng”, để” tránh nguy cơ sụp đổ”! (8)

II. Đảng, nhà nước “thống trị xã hội” bằng “tư tưởng, tổ chức và hành động”. Đó là một quy trình có quan hệ nhân quả và nội dung “thống trị” xuyên suốt bằng tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị, cụ thể là tư tưởng chính trị của đảng thống trị với tên gọi là “nghị quyết”.” Nghị quyết” của đảng cs là gốc của mọi thể chế, kể cả Luật pháp để quản lý, thống trị của nhà nước CCVS.

1.“Quần chúng”nhân dân được tổ chức, quản lý nằm trong tay của đảng thông qua các đoàn thể với những công cụ của nhà nước; đảng đã lợi dụng “quần chúng của đảng” để tạo nên những hoạt động có tính chất quần chúng rộng rãi thực hiện các “nhiệm vụ chính trị” của đảng cs được gọi là “phong trào”.
“Phong trào” là một trong những hình thức hoạt động mang tính đặc trưng của “giáo dục cộng sản“. Nói “phong trào” để thể hiện “tính quần chúng ” của nhân dân; cũng là để áp lực với những ai “tách khỏi cái guồng của phong trào” như là kẻ chống đối. “Tính tư tưởng chính trị” của “giai cấp thống trị” xuyên suốt nội dung trong mỗi “phong trào”. Phong trào cũng là “trường học XHCN” của giáo dục cộng sản. Toàn xã hội hoạt động bằng nh��ng phong trào qua những sự “phối kết hợp” giữa nhà nước và các đoàn thể trong xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cs. Nhà nước cũng hoạt động theo phong trào!…Từ “học tập tấm gương đạo đức HCM”, “bảo vệ an ninh tổ quốc” đến “nuôi heo”, “nuôi cá”, làm “hố xí hai ngăn”…đều là những phong trào…

“Phong trào” thí… “có lên, có xuống”, không mang tính thường xuyên, liên tục như hoạt động của một bộ máy nhà nước, nhưng hoạt động của bộ máy nhà nước chuyên chính lại hoạt động theo kiểu phong trào nên ta thấy hoạt động ấy có nhi��u sự tùy tiện; không nghiêm túc trong hoạt động công vụ mà lại “phối hợp” lẫn nhau, hết phong trào này đến phong trào khác; hết đợt “phát động” này đến đợt “phát động” kia ra vẻ “hành động cách mạng” rất là sôi nổi, khí thế, “đầu voi, đuôi chuột”, không có sức sống, chỉ là hình thức và đầy lãng phí vì nó không xuất phát từ nhu cấu cuộc sống của nhân dân mà từ yêu cầu nhiệm vụ của đảng thống trị, có tính áp đảo đối với nhân dân…( gọi là “khí thế quần chúng”)

2.Phong trào thường có tính “quần chúng” rộng lớn, mạnh mẽ nên những chế độ độc tài thường dùng đến để tiến hành “đấu tranh giai cấp” trong nội bộ nhân dân rất ầm ỉ, đầy màu sắc “trống giong, cờ mở”. Kẻ độc tài chuyên chế cũng thường hay tạo nên các “phong trào” để đánh lạc hướng chính trị của nhân dân. Phong trào dễ tạo nên “tâm lý đám đông”, kích động, cuồng loạn…Từ tính chất của “phong trào” mà nhà nước, công an thường lợi dụng các hình thức như dùng “quần chúng” giáo dục “quần chúng”; dùng “nhân dân” chống lại “nhân dân”. Lực lượng dùng để “chống” ấy tất nhiên không phải là người dân lương thiện mà chủ yếu là dùng bọn “du thủ, du thực”, “đầu gấu:, “xã hội đen” mà bọn này trong thực tế không ai thoát ra khỏi “bàn tay” của công an khu vực nhưng lực lượng “bảo vệ an ninh nhân dân” này lại vừa “đỡ đầu”, vừa sử dụng bọn chúng như “công cụ” khi “cần thiết” để đàn áp nhân dân, những người “bất đồng chính kiến”, dân oan, đòi dân chủ, dân sinh… nhưng với danh nghĩa là “quần chúng tự phát”! Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” tránh tiếng xấu là đàn áp nhân dân nhưng chính nó lại tạo nên xã hội có luật pháp mà vô luật pháp, dung túng cho kẻ xấu, dùng “luật rừng” xâm phạm an ninh, cuộc sống nhân dân. Hoặc, dùng biện pháp “kiểm điểm”, “đấu tố” ở các tổ dân phố với những tên xung kích là những “quần chúng tự phát-mạng lưới an ninh nhân dân” của “công an nhân dân”! Một xã hội lắm phong trào, nắm quần chúng bằng biện pháp nhà nước để lợi dụng quần chúng trấn áp tư tưởng nhân dân; nhân dân cảm thấy lo sợ khi sống trong một xã hội rất không bình thường; ổn định trong sự rối loạn.. Các phong trào chỉ bình thường khi xã hội có thể chế xã hội dân chủ, pháp quyền, có xã hội dân sự, các đoàn thể là của nhân dân chứ không phải của đảng và nhà nước; hoạt động độc lập không có “sự lãnh đạo”, chi phối của đảng thống trị… thì nó mới thực chất là “phong trào” của nhân dân….

3.“Nhiệm vụ chính trị”của đảng cs mà tất cả các tổ chức, bộ máy cá nhân trong xã hội đều phải thực hiện chính là nội dung “thống trị tư tưởng”, thực chất là “thống trị chính trị” của giai cấp thống trị. Ai đi trước, nói trước đảng chứ chưa nói đến là đi khác, nói khác, làm khác… cũng đều bị chụp cho cái mũ, nhẹ là “thiếu quan điểm, lập trường giai cấp”, “thiếu tính đảng”, “không có sự lãnh đạo của đảng”; nặng thì quy chụp cho là “phản động”, “chống đảng”, phản bội tổ quốc”…. Sự “phản biện” cũng là một hình thức chống đối nếu sự “phản biện” ấy đảng chưa cho phép mà dám công khai…Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ của Thủ tướng Chính phủ ngày 24-7-2009 và sự tự giải thể của Viện nghiên cứu IDS đã nói lên điều ấy(9). “Phương thức yêu nước cũng phải phù hợp với thể chế” cũng có cùng một cái “gốc” ấy!

Nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên…tất cả phải được “giáo dục”, “rèn luyện” qua phong trào để có sự “tự giác”, rồi đặt ra các “chỉ tiêu kế hoạch” để “thi đua” phấn đấu như “kế hoạch hóa” của nhà nước thời bao cấp giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho cơ sở. Nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy đảng là nội dung phong trào thi đua của mỗ cơ sở, mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, mỗi cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Đó cũng chỉ là sự tuyên truyền chính trị bề nổi của bọt xà phòng, đầy lãng phí chứ không thực chất.. Thi đua là thuộc tính của “ phong trào”, cũng là một đặc trưng trong hoạt động xã hội của chế độ cộng sản để giáo dục cộng sản….Có những phong trào lây lan như nạn dịch như Lễ hội, Festival, Thi Hoa hậu, làm sân Golf…Có những phong trào mọi người nghe quen thuộc như “phong trào học tập và làm theo gương đạo đức HCM” hiện nay; “phong trào xây dựng cơ quan, khu phố văn hóa”; Phong trào “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” ….( nghĩa là các cơ quan nhà nước, các khu phố ấy đang không có văn hóa; không sống theo HP và PL!);”phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (xhcn)” của ngành công an; “phong trào hai không, ba không”…trong giáo dục….Từ phong trào đó mà có các chỉ tiêu phấn đấu” như phấn đấu xây dựng trường đại học Việt Nam chất lượng cao ( vì nay chất lượng thấp, dzỏm), phấn đấu “tốp” 200, 400 của thế giới; hoặc ghi nhận bằng các “danh hiệu” chiến sỹ thi đua”, “anh hùng lao động”; “nhà giáo nhân dân, nghệ sỹ nhân dân;… rồi “gia đình văn hóa”…..Nhà nước chỉ riêng công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua “thôi thì “sáng kiến” của Việt Nam mỗi năm có hàng trăm ngàn …nhưng để chế tạo ra những máy cắt cỏ, máy gặt, đập…trong nông nghiệp lại là của những nông dân “hai lúa”… Những công trình xây dựng lớn như những Cầu Văn Thánh, Sân bay Nội bài, các con đường của PMU18… cũng là “công trình” và là “sản phẩm” của các phong trào… thi đua…hại dân, hại nước
http://www.doi-thoai.com/baimoi1009_106.html
Xem tiếp phần III:

PHẦN III. Pháp luật, Quân đội, Công an là công cụ “trấn áp, bạo lực” làm trụ cột cho bộ máy nhà nước chuyên chính thống trị tư tưởng xã hội, bảo vệ đảng, nhà nước, hệ thống chuyên chính đảng trị.

1.Luật pháp XHCN được gọi với cái tên rất là mị dân – là “ý chí và là nguyện vọng của nhân dân”(!) nhưng có một thời gian dài đất nước này đâu cần có Luật pháp!. Trường Luật Hà Nội mở ra từ thời “thực dân” đã bị giải thể từ cuối những năm 1950; trường Luật của “đế quốc và ngụy quyền tay sai” ở Miền Nam cũng bị xóa sổ từ sau 1975 và chỉ cho phép thành lập lại từ khi có “đổi mới”, “dân chủ hóa xã hội”; xây dựng ” nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”(!); “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”!…Cái không có bây giờ “có”, bây giờ mới “đổi”, mới “xây”, mới “sống và làm việc theo HP, PL” nhưng trong thực tế cuộc sống xã hội, Luật pháp ấy đã được thực hiện như thế nào? Có phải là “ý chí của nhân dân” hay không hay là ý chí, công cụ của đảng cs “trói buộc” nh��n dân bằng sợi dây hữu hình được gọi là Luật pháp khác với cái thời trước khi được “cởi trói” buộc bằng sợi dây vô hình.(!) Quốc hội Việt Nam với chức năng “lập pháp”, tự hào với truyền thống hơn 60 năm nhưng hiện nay vẫn chưa biết và chưa có khả năng xây dựng Luật. “Ý chí”, “nguyên vọng” của nhân dân đã nằm ở gốc “ cây rất to” mọc ở Ba Đình. Từ gốc ấy mà nhân dân có “ý chí”, “nguyên vọng” thống nhất “ý đảng-lòng dân” và từ đó, tư tưởng đảng với dân là “nhất thể”!?…Kiểm sát, Tòa án không độc lập, chỉ là công cụ của đảng. Đảng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Qua các vụ án xét xử về tham nhũng như PMU18, PCI hoặc xét xử dân oan, các nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ…ta thấy, luật pháp ấy đã bảo vệ ai? Luật pháp là của đảng, cả hệ thống tư pháp được “sắm ra” để bảo vệ đảng, nhà nước; bảo vệ cho những kẻ tội đồ -những cán bộ, đảng viên chức quyền, “nhân thân tốt”(?) hại nước, hại dân chứ nào có phải “thượng tôn pháp luật”, bảo vệ thứ dân. (10)Tội phản quốc, tuyên truyền cho kẻ thù xâm lược vẫn được đảng, nhà nước bao che, bảo vệ; còn nhân dân như là đối tượng để luật pháp quản lý, trừng trị. Đó ắt hẳn là bản chất cùa “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Đảng là ông thầy “vĩ đại” đứng trên cả Tổ quốc để rao giảng đạo lý của những vị “Thánh hiền” mà đúng ra “ông thầy vĩ đại” ấy cần phải được nhân dân “giáo dục” để biết sống có đạo lý, nhân nghĩa; biết phân biệt giữa yêu nước và bán nước; biết “chọn bạn mà chơi”; biết “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”; biết dân chủ xã hội là thế nào chứ không phải tước đoạt quyền của dân chủ của dân rồi lại bảo rằng đó là dân chủ “XHCN” triệu lần hơn… Xã hội đầy những bất công, nghịch lý. “Đầy tớ” làm “Thầy”, “Ông Chủ” làm những học trò …ngoan, dễ dạy, dễ bảo. Đã được như vậy rồi nhưng những ông “đấy tớ” ấy lại không tin chính mình, không tin cái nhà nước mà mình chiếm giữ nên phải độc quyền dùng cái roi “bạo lực cách mạng”, cả cái còng 2 số 8 (điều 88 bộ luật hình sự) để dạy ông chủ ngày phải càng …ngoan hơn!

2. “Quân đội nhân dân”, “công an nhân dân”, với tên gọi kèm theo cái đuôi là “nhân dân” nhưng thực chất có phải là CỦA “nhân dân”!? Đảng cs trực tiếp nắm Quân đội, Công an dù về mặt nhà nước vẫn có những “Bộ” quản lý. Bản chất là CỦA Đảng nên nhiệm vụ của lực lượng ấy là bảo vệ đảng và nhà nước của đảng. Lực lượng ấy là những công cụ rất đắc lực, là trụ cột để chống đỡ cho “tư tưởng thống trị”, giữ vững chắc cho sự “ổn định chính trị” của hệ thống quyền lực của đảng chuyên chính. “ Trấn áp, bạo lực” với tất cả những ai “bất đồng chính kiến”, “phản biện”, đòi quyền tự do, dân chủ, dân sinh, dân quyền… như là sẽ làm giảm, suy yếu sức mạnh quyền lực tuyệt đối của đảng, nhà nước; mất sự “ổn định chính trị “; “xâm phạm an ninh quốc gia” của đảng!?…

“Quân đội nhân dân” là công cụ bạo lực của đảng, “TRUNG VỚI ĐẢNG”, mang bản chất của đảng cs vậy có “trung” với Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam hay không hay chỉ “trung thành” làm công cụ chính trị, bạo lực của đảng?! Đất nước đang trong cơn hiểm nguy, nhân dân đòi quyền yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ thì Quân đội “trung với đảng” sẽ làm gì? Có vì lợi ích quốc gia, dân tộc như đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ biên cương Phía Bắc và Tây Nam của tổ quốc? hoặc đã phải chiến đấu, âm thầm hy sinh và chịu nhục nhã trước kẻ thù xâm lược cướp nước nhưng luôn được rêu rao là đồng chí, anh em nhưng nhân dân không hề hay biết? hay sẽ dương thẳng nòng súng để bắn nhân dân mình như quân đội của ĐCS Trung quốc anh em , đồng chí “4 tốt” đã đàn áp, bắn nhân dân của họ- SVHS ở Thiên An Môn?

Bảo vệ Tổ quốc đồng nghĩa với bảo vệ nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước!. Quân đội, công an, lực lượng xây dựng bằng chính con em của nhân dân; bằng tiền thuế của nhân dân nhưng lại mang bản chất của tổ chức không phải của nhân dân! “Truyền thống anh hùng” của “quân đội nhân dân VN anh hùng” đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; được hình thành nên từ khi đảng cs chưa nắm chính quyền với tinh thần yêu nước của nhân dân, khi đảng chưa đồng hóa mình là dân tộc, đứng trên Tổ quốc, phải chăng, khi ấy “quân đội” mới là của “nhân dân”, yêu nước, chiến đấu vì Tổ quốc? Còn nay khi đảng đã nắm quyền lực nhà nước rồi thì truyền thống “quân đội nhân dân” ấy có còn? Có dám đứng lên để chống lại kẻ làm tay sai cho giặc, phản bội tổ quốc hay không? hay làm công cụ chà đạp lòng yêu nước của nhân dân? Người phải “đứng mũi chịu sào”, chiến đấu hy sinh chống mọi kẻ thù xâm lược khi “sơn hà nguy biến” cũng chính là quân đội, không ai có thể thay thế!

Chiến sỹ quân đội nhân dân đã từng trải qua bom lửa chiến tranh, đã nhiều lớp người đã đổ xuống và biết bao người đã hy sinh từng bộ phận thân thể của mình để “bảo vệ tổ quốc” nên rất biết cái giá của độc lập tự do phải trả bằng xương máu là như thế nào. Nhưng thực tế xã hội đất nước lại phủ phàng hơn cả bom đạn. Khộng ít người đã cam chịu sống âm thầm trong sự bạc đãi, vô ơn. Khi đất nước đã “độc lập” nhân dân lại mất tự do; chế độ nhân dân nhưng nhân dân không có quyền dân chủ. “Độc lập, tự do, hạnh phúc” cũng chỉ là cái bánh vẽ đối với nhân dân. Nhiều vị tướng trải qua 2 cuộc chiến tranh đã không chấp nhận đường lối chính trị phản dân tộc, nhân dân, độc tài chuyên chế, đi ngược lại sự tiến bộ, dân chủ, văn minh nhân loại…đã dám nói lên tiếng nói uy vũ, đốI mặt với cả chế độ cuồng điên; chấp nhận hy sinh như người lính ngày xưa yêu nước lên đường chiến đấu(như Tướng Trần Độ; hoặc có những vị tướng đòi hỏi phải “đổi mới đảng”, xóa bỏ độc tài, phải chấp nhận các quyền tự do, dân chủ của xã hội; phảI xác định rõ mặt kẻ thù và nguy cơ hiểm họa mất nước (11) mà kẻ thù ấy nay lại là bạn đồng cốt, đồng chí, đồng tính, đồng tình, “môi hở răng lạnh” với đảng, nhà nước.; Cả những vị tướng khai quốc công thần; các tướng quân đội, công an nghỉ hưu, đương chức cũng đã lên tiếng, cảnh báo về nguy cơ hiểm họa an ninh quốc gia khi đảng, nhà nước quyết tâm khai thác Bauxite Tây nguyên bằng mọi giá, không nghĩ đến tương lai đất nước và con cháu mai sau (12); có những người chiến sỹ ngoan cường dám lên tiếng về những tổ chức của quân đội tiếp tay làm nội gián cho kẻ thù, suy yếu quân đội, ngày đêm luôn toan tính âm mưu xâm lược nước ta(13)…và rất nhiều vị tướng, sỹ quan quân đội khác…. Đảng “tự diễn biến”; xã hội “tự diễn biến”; Quân đội, lực lượng vũ trang cũng đang “tự diễn biến” về phía lợi ích dân tộc.- “Tổ quốc trên hết”!
Quân đội ấy dù là “trung với đảng” vì bản chất của chế độ đảng trị ,đứng trên Tổ quốc nhưng quân đội ấy, những vị tướng của quân đội ấy hẳn không ai không có ý thức-Tổ quốc mới là trên hết và sẳn sáng chiến đấu chống mọi kẻ thù xâm lược, những kẻ phản bội Tổ quốc chứ không phải là một thứ “ngu trung” làm công cụ bạo lực để bảo vệ cho kẻ cường quyền, thống trị quyền lực chính trị, tư tưởng xã hội, bán rẻ tổ quốc VN, dâng đất biên giới, đảo, biển cho kẻ thù truyền kiếp cả nghìn năm qua luôn muốn thôn tính, biến nước ta thành Quận, Huyện của chúng! Nhân dân vẫn luôn mong quân đội ấy là “Quân đội nhân dân”, mang bản chất của nhân dân, vì Tổ Quốc VN ( chứ không phải… cái Tổ quốc XHCN đồng tính vớI phương Bắc kia), cùng nhân dân luôn sẳn sàng bảo vệ đất nước, Tổ quốc và nhân dân VN chứ không phải làm công cụ vô thức của những thế lực phản bội Tổ quốc, hại nước, hại dân, nhất là trong tình hình đất nước “thù trong, giặc ngoài” như hiện nay!l

3. Công an dù tên gọi là “nhân dân” (*)nhưng trong chế độ độc quyền toàn trị, CA lại là công cụ, lực lượng trụ cột của đảng cs để bảo vệ đảng, nhà nước; “Bảo vệ an ninh” cho tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM không bị xâm phạm, không bị trái gió trở trời làm cho bệnh hoạn. “An ninh tư tưởng”, an ninh văn hóa, tôn giáo…” là nhiệm vụ có lẽ đặc biệt quan trọng mà lực lượng công an là đội ngũ bác sỹ đầy dũng cảm và tài năng xuất sắc được đặc quyền chăm sóc, bảo vệ. Cái “tư tưởng��� của kẻ độc quyền chiếm giữ như là cái bửu bối, có ý nghĩa quyết định sự sống còn của nó và rất sợ “mất an ninh” bởi vậy, công an cũng giống như bệnh nghề nghiệp của các ông Bác sỹ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng; đâu cũng là kẻ có thể “xâm phạm an ninh tư tưởng”, “an ninh quốc gia”; là kẻ chống lại “tư tưởng thống trị”, kể cả trong đội ngũ kẻ nắm quyền lực thống trị xã hội.

Trong nhân dân, loại có cái “tài sản” trí tuệ của mình như đội ngũ trí thức, khoa học, văn nghệ sỹ, nhà báo, hoạt động tôn giáo …là đối tượng đầu tiên cần phải “quản lý” vì đã không “trốc” được “tận rễ” và là đội ngũ dễ làm “mất an ninh tư tưởng” của đảng nhất. Công an “nhân dân” có lực lượng công an tư tưởng, văn hóa, tôn giáo…nay có thêm lực lượng “an ninh mạng” để bảo vệ “an ninh tư tưởng” cho Đảng cả trong “thế giới ảo”!

Công an, ngoài phối hợp với cả bộ máy nhà nước để “chuyên chính”, “thống trị tư tưởng của giai cấp thống trị” trong toàn bộ đời sống xã hội nay lại tăng cường kết hợp ngoài lực lượng “Bộ đội Cụ Hồ” còn thêm cả các lực lượng cơ động, “dân phòng”, cả “quần chúng tự phát”, đầu gấu, xã hội đen…cùng với hệ thống nhà tù trùng điệp và cả “tại gia” nữa! Tất cả những lực lượng ấy hình như thế giới không có. Đây có lẽ là “sáng kiến, kinh nghiệm” của lực lượng ANND cs đóng góp vào kho tàng “kinh điển” của “chủ nghĩa phát xít, độc tài chuyên chế của thế giới….

“Quản lý tư tưởng”, “bảo vệ an ninh tư tưởng” giữ cho “cái đầu” độc quyền của giai cấp thống trị ” có sức khỏe“nên đảng, nhà nước, CAND ta đã nhắm vào nhân dân như là đối tượng làm nguy hại đến “sức khỏe” vàng ngọc của đảng, nhà nước nhất. Ngoài “quản” cái đầu biết “tư duy là tồn tại” của trí thức và các tầng lớp nhân dân, CA còn “quản” luôn cả cái thân “cây sậy”, cả sản phẩm của nó để phân loại sản phẩm nào có “tính đảng”, “tính tư tưởng” và sản phẩm nào không; “quản” cả phương tiện để tạo ra sản phẩm, phương tiện truyền tải, truyền thông và “quản” cả các phương tiện kỹ thuật, tài sản, cơ sở vật chất mà tôn giáo cần có để hoạt động, thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo của mình, rồi cho rằng đó thuộc “sở hữu toàn dân” nhưng thực chất là “của đảng” cướp của dân và quyền của đảng. Đảng và nhà nước ta cũng là người “chuyên chế” rất ư có văn hóa nên nơi nào tôn giáo đòi lại đất thì nơi đó lại biến thành “công viên” ( cho nên mới có những công viên “Ngô Quang Kiệt”- Tòa Khâm sứ Hà Nội; giáo xứ Thái Hà; Nhà thờ giáo xứ Tam Tòa….). Riêng đối với Bát Nhã, CA, đảng và Nhà nước ta hình như cũng “ quá ưu ái” nên “chăm sóc” cũng rất đặc biệt. Cuộc đàn áp vào Tu Viện Bát Nhã –Bảo Lộc Lâm Đồng sáng sớm ngày Chủ nhật 27-9-2009 vừa qua đã khiến cho 400 tăng sĩ cùng chủng sinh người bị bắt, người bị thương phải chạy tan tác đi nhiều hướng.(14) Đó phải chăng là tự do tôn giáo trong chế độ cộng sản?! Nguyên nhân ở đâu? phải chăng là do: Tham nhũng nhiểu- Sợ cao kiến- Ghét tăng thân- Thù chính đạo!?(15)

“Tôn giáo là thuốc phiện”; “trí thức là cục phân” vì “cục phân” ấy”, “thuốc phiện” ấy có hương hoa, tỉnh thức, cần thiết cho cuộc sống con người, nhân loại nhưng lại không có “phép lạ” bón xới, tưới tắm cho “tôn giáo ” của đảng. của “giai cấp thống trị” có hương hoa…nên cần phải tiêu diệt, “nhổ cỏ tận gốc”…để ưu tiên, độc quyền cho một loại “thuốc phiện” inh ỉnh bốc mùi… …!

“Bước thứ nhất” của sự tiêu diệt “thuốc phiện” và “cục phân”, đó là tước đoạt các quyền tự do, dân chủ của nhân dân; “đốt sách, chôn học trò”, “truy quét văn hóa phẩm đồi trụy, phản động”; tước đoạt các cơ sở vật chất của nó để làm kho, sân bãi HTX, làm “công viên”, những việc “công ích” cho đảng, nhà nước; là tước bút, treo niêu, thắt bụng để cho kẻ “hết gạo chạy rông”, có công – nông không cần có sỹ…; Là cho vào một cái “bể chứa” thật to của đảng gọi là “Mặt trận (Tổ quốc xã hội chủ nghĩa – cho vĩ đại chứ đâu phải Tổ Quốc VN ) để “đoàn kết, đại đoàn kết” dưới sự lãnh đạo của đảng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tăng thân Làng Mai có chấp nhận “rả đám-giải thể”, xếp hàng trong đội quân Mặt trận “đại đoàn kết” thì đảng và nhà nước ta rất “hỷ xả”! Mặt trận của đảng rất luôn mở rộng cánh cửa. Công an nhân dân vẫn luôn thường trực gác cổng, giữ gìn “trật tự, trị an” cho …đảng, nhà nước! Các quyền Tự do, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền… là quyền ghi trên giấy dù có tên gọi là Hiến pháp hoặc ký cám kết với thế giới nhưng trong đời thực, “tự do” là quyền của đảng, nhà nước. Nhà nước ta tự do; Đảng ta tự do. Nhân dân “tự do” trong luật pháp và hàng rào kẽm gai quân đội, công an, nhà tù. Sự “thống trị tư tưởng” của đảng là làm cho nhân dân toàn xã hội phải nhận thức cho đúng và hiểu cho rõ “chân lý đơn giản” ấy mà thôi! Nhà nước ta luôn “khoan hồng, “bao dung, độ lượng…có như vậy mới sản sinh ra được những ông Tiên, ông Thánh bị ướp xác để phơi cho “đời đời sống mãi”…!

Đảng ta rất ý thức “tự do”, “dân chủ” như khí trời nên Công an phải rất cần mẫn “bảo vệ an ninh tư tưởng” cho đảng, tăng cường “quản lý tư tưởng” nhân dân như quản lý khí trời vậy! Trong một xã hội đảng trị, Luật pháp là của đảng, là công cụ của nhà nước để quản lý cả “khí trời” nên Luật có nghiêm hay không nghiêm, thực thi hay không thực thi; tùy tiên hay không tùy tiện…đó là điều bình thường. Đảng rất “Thượng tôn pháp luật” của đảng! Yêu nước cũng phải phù hợp với “thể chế”, luật pháp của đảng? ?“Yêu nước” cũng là một cái tội, vì đảng chưa cho phép mà đã “yêu”!? ” yêu nước là yêu nước nào? “Nhạy cảm” lắm! nhân dân ta ai cũng” biết rồi, khổ lắm, nói mãi”! “Tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt!” (16) vì không chịu đi theo “lề phải”, yêu nước như “đảng yêu” nên mớI “bị bắt”, thế thôi!

http://www.doi-thoai.com/baimoi1009_157.html
Mời xem tiếp phần IV

PHẦN IV- Quyền tự do, dân chủ, nhân quyền là sức sống của nhân dân, trí tuệ nhân loại sẽ luôn như cây đời mãi mãi xanh tươi ….

Giai cấp thống trị đang ” tự diễn biến”; hệ thống chính trị “nhất thể” ấy đang “tự diễn biến”! Nhìn lại sự “thống trị tư tưởng” của giai cấp thống trị” trong chế độ xã hội cs VN, ta thấy-đó là sự “thống trị” bằng cả hệ thống tổ chức, bộ máy, cơ chế, ngang dọc, trên dưới trùng điệp; là sự kết hợp cả “tư tưởng, tổ chức và hành động” trong một cơ chế độc tài hoạt động thống nhất thông qua các “chức sắc tư tưởng”, những cấp ủy đảng lãnh đạo toàn diện từng cấp với những công cụ “bạo lực cách mạng” đắc lực – súng ngắn, súng dài, cần thì dùng cả xe tăng bọc thép, nhà tù…; cả lực lượng “quần chúng của đảng”, “cánh tay trái, cánh tay phải”, “xung kích”, “đi đầu”…vừa để trấn áp nhân dân, cải tạo xã hội và đi “cải tạo thế giới” ; tất cả hệ thống cơ chế ấy đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng cs, một tổ chức “lãnh đạo” tự nhân danh, đứng trên cả Tổ Quốc và Pháp luật; và “sợi chỉ đỏ” – tư tưởng chính trị thống trị, đường lối chính trị, quyền lực chính trị của đảng cs “xuyên suốt” trong mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, mọi hoạt động từ TW đến cơ sở và trong toàn xã hội. Nhưng cuộc sống xã hội, đất nước, con người, thế giới, thời đại… đâu như ý muốn của kẻ thống trị…

1.”Tư tưởng thống trị” của “giai cấp thống trị” thực chất là ý chí của Đảng trị. Hệ tư tưởng của đảng cs nay tự nó đã lạc hậu, lỗi thời, vá víu, như cái áo rách, cũ của anh hề mặc trên sân khấu cũng như nội hàm của khái niệm giai cấp công nhân; “tổ chức tiền phong của giai cấp công nhân” cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và cũng đã lộn sòng (11); là cái vỏ bọc cho ý chí độc tài toàn trị của tổ chức độc quyền thống trị. Cái tên CS đảng CS có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào nhưng quyền lực thì không bao giờ từ bỏ. Món “đổ cổ” ấy hiện nay chỉ còn cái vỏ nhưng vẫn có giá trị cho những ai còn muốn bám víu cái truyền thống “vinh quang đầy nhục nhã, tàn bạo còn hơn cả phát xít” ấy để giữ cho ngôi nhà không sụp đổ dù cái “mô hình” để dẫn dắt nhân loại đi đến “thiên đàng” thì nó cũng đã sụp đổ, sụp đổ ở ngay chính “thành trì cộng sản” của nó….

2. Sự “đổi mới để tồn tại” và tiếp tục duy trì sự thống trị, hiện nay đảng thống trị đã phải vận dụng, biến đổi, sơn phết, lặp ghép để cho có cái “chủ nghĩa”, “tư tưởng” chứ trong thực tế nó chỉ còn là ý chí chính trị của kẻ nắm quyền lực chính trị duy trì sự độc quyền, toàn trị thôi. “Ý chí” ấy là, “dù mèo trắng hay mèo đen” miễn sao vẫn tiếp tục giữ độc quyền chính trị của mình là được. Quyền lực ấy không san sẻ cho bất cứ ai. Trả lại quyền lực cho nhân dân -cũng không! Vì Tổ quốc, dân tộc, đất nước?!…cũng chẵng màng! “Bỏ điều 4 Hiến pháp” là “tự sát”!

3.Thực tế “hạ tầng cơ sở” để kiến tạo nên “thượng tầng kiến trúc” của chế độ hiện nay đã không phù hợp và đầy mâu thuẩn. Hạ tầng ấy vừa là miếng mồi vừa là hố mìn, hố chông đang “mai phục” cái kiến trúc thượng tầng lạc hậu, phản động, bất nhân; nhưng có “lợi” vì là, phải chấp nhận nền “kinh tế thị trường” để tồn tại nhưng phải là “định hướng xã hội chủ nghĩa” để còn có thể khẳng định vai trò độc quyền lãnh đạo của đảng cs; mới có thể tiếp tục bịp mình và cả xã hội về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, CNCS là “hợp quy luật” phát triển của lịch sử xã hội loài người, là “nhất định thắng”!. Chỉ có điều, nếu “chủ nghĩa XH, CNCS” “nhất định” ấy sẽ “thắng” thì những ông lãnh đạo của giai cấp tư sản đỏ sẽ về đâu? Hay “tự chấp nhận hy sinh để tự tiêu diệt chính mình vì “lý tưởng cộng sản” mình đang “định hướng” hay, chạy qua “bên kia biên giới là nhà “!

4. Hệ thống công cụ duy trì “tư tưởng thống trị” toàn xã hội nay vẫn còn đầy súng đạn, dùi cui, nhà tù để tiếp tục “thống trị tư tưởng” nhân dân nhưng không còn như xưa. Đảng cs đang tiếp tục “còng” nhân dân và hệ thống thông tin báo chí- Công cụ tư tưởng của đảng phải đi “lề đường bên phải” với cái còng 2 số 8 vì xã hội đang có “lề đường bên trái”; nhân dân và những chiến sỹ trên mặt trận của đảng đang nghểnh ngảng có ý thức không đi trên “lề đường bên phải”(!) và “lề đường bên trái” đang hình thành dần như là một” lực lượng vật chất” và những nguồn thông tin sự thật mà “lề phải” đang lo sợ!? Như vậy, trong xã hội đang có nhiều nguồn thông tin, “lề phải” và “lề trái”. Những gì “lề phải ”nói thì mọi người sẽ hiểu cái bản chất “ trái “ của nó; còn “lề trái” mà nói” thì nó chính là con đường công chính, lột cái vỏ bọc lừa bịp thuộc bản chất của “lề phải” để nói lên sự thật, biết sự thật; là tiếng nói, “ý chí, nguyện vọng” của nhân dân…chứ không phải tiếng nói của kẻ giả danh; kẻ độc quyền” làm chủ” chứ không phải “dân chủ”; độc quyền “tự do” cho riêng mình chứ không phải “tự do, hạnh phúc” của nhân dân. Những “chiến sỹ” trên mặt trận “lề phải” nay cũng đang dần là những “chiến sỹ” của dân tộc, nhân dân!
5.Lực lượng làm nền tảng cho giai cấp thống trị nay đã không còn là nền tảng dù đảng, nhà nước vẫn còn buộc chặt bằng những “khâu mắc xích”. Chính đảng cs đã phản bội lại chính nền tảng của mình. Hiện nay giai cấp tư sản đỏ mới là giai cấp thống trị! Nông dân mất ruộng, công nhân đình công, trí thức “phản biện”, “bất đồng chính kiến”…. Các quyền, lợi ích giữa đảng, nhà nước và nhân dân có quá nhiều mâu thuẩn không thể điều hòa; “chất xám” của nhà nước đã và đang tìm đường chảy ra hợp nguồn với các dòng suối nước trong ….Đảng cs đứng trên lập trường vị lợi, đại biểu cho các tập đoàn lợi ích để bảo vệ quyền lực và quyền lợi của riêng mình, thì làm sao làm người “đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, người lao động và dân tộc.”.được!?

6.Cái “ rễ” “nhân dân”, “quần chúng của đảng” bây giờ cũng đang “tự diễn biến” vì cái “gốc” của nó đang bị lung lay trước cơn bão tố của xã hộI, nhân dân và thế giới văn minh nhân loại.
Cây muốn tồn tại, phát triển phải mọc lên từ đất của một xã hội dân sự, dân chủ, pháp quyền chư không phảI như những loạI cây leo. Các đoàn thể gọI là “chính trị- xã hội”, “tổ chức quần chúng của đảng”, những cây gốc mọc ở Ba đình hiện nay đang dần trụi lá vì…không còn chất sống chỉ như là những cây trong chậu kiểng. Những hạt mầm của một xã hội dân sự đang bắt đầu mọc lên dù cho những thân, cây, lá to nhỏ của cái chủ nghĩa đảng trị đang thối rửa kia đang giăng cả màn trời nhưng không thể ngăn được ánh sáng mặt trời!

7. “Tư tưởng thống trị”, cơ chế, mô hình, hệ thống thống trị tư tưởng của “giai cấp thống trị” thực chất là “đảng trị” nay đang “tự diễn biến”. Chính bản thân nó cũng đang dần tự phủ định nó, không chấp nhận nó. Chúng đang đi ngược con đường nhân loại đang đi; đi ngược lại quy luật cuộc sống lịch sử xã hội. Gốc rễ quyền lực của nó đang bị lung lay, không còn chất sống, lại được bao bọc, nuôi dưỡng từ dòng máu của kẻ thù dân tộc thì mọi cái mặt nạ đang đeo cũng đang dần tự rơi xuống. “Sợi chỉ đỏ” hiện nay không còn “xuyên suốt” như xưa. Giai cấp thống trị có muốn thống trị cũng không thể thống trị như xưa nữa. Cơ thể của nó đang bị nhiều loại ung bướu, dù có “xạ trị”, “hóa trị” cách nào đi nữa cũng khó có thể cứu chữa.

Hãy tự thức tỉnh, rời bỏ sự u mê, vị kỷ; hãy cúi xuống với nhân dân chưa cần hai chân quỳ gối để nhanh chóng trở về với dân tộc, đất nước khi còn chưa muộn để tự bảo vệ, giữ sự sống cho chính mình. Nhân dân chỉ “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”! Kẻ bất chính, phản bội tổ quốc, nhân dân trước sau gì cũng đều bị tiêu diệt. Mọi lý thuyết, mọi tư tưởng của giai cấp thống trị luôn là “màu xám”. Sức sống nhân dân, trí tuệ nhân loại, cuộc sống tự do dân chủ xã hội sẽ luôn như cây đời mãi mãi xanh tươi ….

Nguyễn Hoàng Quang

(!) Nguyễn Mạnh Tường http://www.rfi.fr/actuvi/articles/117/article_4954.asp

(3) Hà Nội sẽ có số lượng tiến sỹ đạt kỷ lục thế giới? http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/869000/

(4)Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở…có dân chủ? http://danchimviet.com/articles/345/1/-Quy-ch-thc-hin-Dan-ch-c-s-co-dan-ch/Page1.html)

(5) Như Mặt trận dân chủ Đông Dương; Mặt trận phản đế; Cứu quốc…và tên các đoàn thể cũng đổi theo tên các mặt trận ấy

(6) Lê Văn Lan http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Giao-Duc/Lich_su_la_khoa_hoc_khong_phai_cong_cu_giao_duc_tu_tuong/

(7) Thiện Ý:Xa lộ thông tin chỉ còn lề phải – Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng Sáu http://www.talawas.org/?p=5978

(8) Đổi mới đảng, tránh nguy cơ sụp đổ Thiện Ý http://www.viet-studies.info/kinhte/ThienY_DoiMoiDang.htm

(9) TUYÊN BỐ GIẢI THỂ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN IDS

http://www.viet-studies.info/kinhte/GiaiThe_IDS.pdf Phụ lục: Một số văn thư liên hệ http://www.viet-studies.info/kinhte/IDS_VanThu.pdf

(10) Ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ba ông nông dân

http://bauxitevietnam.info/c/11271.html

(11) Đặng Quốc Bảo nói về xây dựng đảng

http://danchimviet.com/articles/1447/1/ng-Quc-Bo-noi-v-xay-dng-ng/Page1.html

(12) Thự của ĐạI tướng Võ Nguyên Giáp

http://bauxitevietnam.info/c/1933.html

http://bauxitevietnam.info/tulieu/0904_DTVoNguyenGiap.htm

http://bauxitevietnam.info/tulieu/090114_thudaituongVNG1.htm

Ý kiến của Thiếu Tướng Công An Lê Văn Cương http://bauxitevietnam.info/tulieu/090425_ThieutuongLeVanCuong.htm

(13)Tổng cụ 2- Vì ai nên nổi

http://danchimviet.com/articles/1099/1/Tng-cc-II—Vi-ai-nen-ni/Page1.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-part-2-08132009165929.html

(14)Diến biến vụ đàn áp Bát Nhã

https://hoangquang.wordpress.com/2009/09/30/diến-biến-vụ-dan-ap-bat-nha/

& Luân thường đạo lý https://hoangquang.wordpress.com/2009/10/02/luan-thÆ°á»�ng-dạo-ly/

(15) Khi cái ác tự nó đã bộc lộ

http://danchimviet.com/articles/1541/1/Khi-cai-ac-t-no-a-bc-l/Page1.html

(16)Thơ Trần Mạnh Hảo -Tôi yêu Tổ quốc tôi mà tôi bị bắt!

“Những ngày này

Tổ Quốc là cá nằm trên thớt

Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn

giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa

Biển Đông bị bóp cổ

Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử

biển đập nát bờ

Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu

Tuổi trẻ mít-tinh

đả đảo Trung Quốc xâm lược!

Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình

Sông Bạch Đằng bị bắt

ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường

ải Chi Lăng bị bắt

gò Đống Đa nơi giặc vùi xương

sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc!

Có nơi đâu trên thế giới này

như Việt Nam hôm nay

Yêu nước là tội ác

biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?

Các anh hùng dân tộc ơi!

Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi!

nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt!

ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?

sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa:

“Bên kia biên giới là nhà

Bên đây biên giới cũng là quê hương!”

Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương!

Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc

Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều

tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt!

Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu!”
(*) “Công an nhân dân” – cột trụ “trị an”, ”bảo vệ an ninh tổ quốc”; công cụ “trấn áp, bạo lực” để bảo vệ đảng, nhà nước với cái tên rất đẹp- “nhân dân”(!) nhưng công an có phải là của “nhân dân”? Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, nhân dân ở từng tổ dân phố, làng thôn thường xuyên phải đóng một nguồn Qũy gọi là “Qũy an ninh quốc phòng”! Qũy ấy nhân dân phải đóng góp như để xây dựng lực lượng “bảo vệ an ninh” cho mình; hoặc nói cách khác, là thuê một lực lượng an ninh để bảo vệ mình. ( nhưng có bảo vệ hay không hay hành động ngược lại … thì lại …khác). Nhân dân nuôi lực lượng quân đội, công an bằng nguồn thuế đóng góp của nhân dân nhưng nguồn thuế đó lực lượng quân đội, công an làm gì? bảo vệ ai? Ở những nơi sinh hoạt công cộng, thường xuyên có mức độ nhân dân – công dân xã hội tập trung đông đảo như ở các đô thị, chợ búa, nơi cần được “trị an” nhưng “công an” có bảo vệ hay không?- Muốn được bảo vệ, giũ trật tự trị an thì đơn vị quản lý nơi đó phải “hợp đồng” để “thuê” nhưng ở nơi nào có lãnh đạo của đảng, nhà nước đến thì công an, cãnh sát tập trung cao độ đ�� bảo vệ! Điều ấy cũng đã nói lên bản chất của CA có tên gọi là nhân dân. Hoặc, vấn đề trật tự giao thông là nổi bức xúc trong cuộc sống đô thị hiện nay. Nguyên nhân ở đâu? Thuộc về ai? Xã hội hẳn ai cũng biết nhưng tất cả hầu như tập trung đổ một phía về “người tham gia giao thông”! Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho ngành cảnh sát thu phí xử phạt vi phạm giao thông nói lên điều gì? Nếu Xử phạt đạt chỉ tiêu, vượt kế hoạch thì …được thưởng càng nhiều!!…Xã hội càng vi phạm trật tự giao thông thì nguồn thu cho nhà nước càng lớn và mức thưởng cho người đi chặn xe xử phạt càng cao..(!) NHQ

http://doi-thoai.com/baimoi1009_221.html

3 phản hồi »

  1. You are right!!Thoughtful.

    Bình luận bởi bad_kitty28 — 24/11/2009 @ 3:54 sáng | Phản hồi

  2. you are right!!!Thoughtful

    Bình luận bởi bad_kitty28 — 24/11/2009 @ 3:55 sáng | Phản hồi

  3. Đúng khỉ,Nếu giành lại Trường Sa,Hoàng Sa là phải chiến tranh,chiến tranh là đổ máu.Ai không muốn giành lại đất đai bị chiếm nhưng hãy xem thử,”Tiềm lực quân sự Việt Nam mạnh à,Trung Quốc yếu hơn Việt Nam !.Nếu nói vậy chắc ai cũng bị Mù”.Phải chi Quân đội Việt NAm mạnh giống U.S.A,kinh tế lớn nhất nhì Thế Giới thì đã có tiếng nói mạnh.Không ai dám đụng,nhưng nhìn đi,chúng ta thua Trung Quốc về mọi mặt Quân Sự,Kinh Tế.Lục quân thì tạm,nhưng Hải Quân,hihi Việt Nam không bằng ai cũng biết Trung Quốc.Nên chúng ta “KHÔN” là dùng cơ sở ngoại giao,giống OBAMA chỉ có những thằng Giống như phe Cộng Hoà ở Hoa Kỳ con đường cuối cùng là chiến tranh,đổi lại là MẠNG hả.”KHÔNG ĐÂU KHÔNG AI MUỐN CHIẾN TRANH CẢ”.Hãy nhìn Sự Thật Bây Giờ đi rồi biết.Tại sau phải dùng ngoại giao.Còn vấn đề Míttinh biểu tình thì tôi không trách gì mà còn khâm phục các Bạn xuống đường biểu tình vì đất nước,yêu nước nhưng Thời Đại bây giờ không giống như thời Chống Mỹ,Pháp.Chỉ vậy thôi đã biểu tình,các Bạn làm vậy là châm dầu vào lửa là Ngu sẽ càng khuyến khích Trung Quốc cũng như dân Trung Quốc nghĩ một cách khác về dân tộc Việt Nam,và họ càng cho Hoàng Sa,Trường Sa là của họ.Bởi vì người gây ra là Đảng Cộng Sản Trung Quốc,chứ không phải dân Trung Quốc.Các bạn hãy cho họ thấy Dân Tộc Việt Nam yệu chuộng Hoà Bình.Nước Việt Nam có chủ quyền,chứ không phải là kẻ hiếu chiến,không phải Bush,Kenody,ninxon…hay bất kì vị tổng thống nước Mỹ nào từng cho đem quân xâm lược VN.Chúng ta đừng làmcho người Trung Quốc tin vào Đảng Cộng Sản của họ mà hãy tin vào dân tộc VN.còn ngược lại nếu chiến tranh xảy ra,khỏi phải nói khi dan Trung Quốc nghĩ chúng ta sai,khi đó họ tin theo những gì ĐCS Trung Quốc nói thì,đừng nói tới Hoàng Sa và Trường Sa,những gì ông cha ta đã “Lấy lại từ trong tay Giặc Tàu những thế kỉ trước” rồi “HỌ” sẽ lấy lại tất nhưng Tôi cũng biết đó chắc chắn rằng không ít những người từng Biểu tình Míttin hùng hồn Trước kia sẽ “CHẠY” rồi sau đó Quay Về La Om Sòm là họ có công.Nhưng đâu phải Tôi biết phần lớn đó là Tất cả những đứa con của Cụ Hồ,những con Em của những người có truyền thống Cánh Mạng,rồi họ sẽ Đổ Màu thay cho nhựng kẻ Ba Hoa cái miệng và những hành động ngu xuẩn của Các Bạn đó.

    Bình luận bởi an — 07/03/2012 @ 3:40 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời bad_kitty28 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: